Новини

Затверджено результати діяльності Компанії за 2019 рік

За результатами чергових загальних зборів учасників Компанії, які відбулися «17» лютого 2020, були затверджені результати господарської діяльності ТОВ КУА АПФ „КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”за 2019 рік, а саме:

-        Загальна величина власного капіталу Компанії станом на  31 грудня 2019 року складає  13 180тис.грн. та за структурою розподіляється на:

       - Статутний капітал у розмірі – 13 180тис.грн.;

       - Нерозподілений прибуток – 320тис.грн.;

       - Резервний капітал – 16тис.грн.

-        Вартість чистих активів Компанії станом на 31 грудня 2019р. становить 13 516тис.грн., що більше величини статутного капіталу Компанії.

-       Чистий прибуток за 2019 рік склав 26тис. грн.

Фінансова звітність Компанії за 2019 рік в складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Приміток до фінансової звітності - складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Система бухгалтерського обліку, що використовується, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.  

Як наслідок, загальні збори учасників визнали роботу ТОВ КУА АПФ „КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” за 2019 рік задовільною.