Часті запитання

За якими цінами здійснюється розміщення та викуп  цінних  паперів  інституту спільного інвестування?

Розміщення та  викуп  цінних  паперів Інституту спільного інвестування (далі - ІСІ)  здійснюються за єдиними  для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ. До дня письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів  та  фондового  ринку  (далі  -  Комісія)  про  досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх розрахунковою вартістю.

 

Що таке норматив діяльності інституту спільного інвестування?

Норматив діяльності Інституту спільного інвестування визначає його відповідність вимогам щодо мінімального обсягу активів, їхнього складу та структури вимогам законів України та інших нормативно-правових норм, що застосовуються у визначені законодавством України строки. Мінімальний обсяг активів пайового  інвестиційного фонду не може бути меншим за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення фонду.

 

Який мінімальний розмір інвестиції учасника венчурного інвестиційного фонду?

Мінімальний обсяг інвестування залежить від конкретного інвестиційного фонду та визначається Проспектом емісії. Проте, українське законодавство дозволяє фізичній особі бути учасником Фонду виключно за умови придбання інвестиційних сертифікатів на суму не меншу, ніж 1 500 (одна тисяча п’ятсот) мінімальних заробітних плат. 

 

Чи існує гарантія отримання доходу від вкладення в інвестиційні фонди?

Згідно чинного законодавства України Компанія з управління активами (КУА) не має права надавати гарантії вкладникам стосовно отримання ними доходів від інвестицій у фонди, якими вона управляє.

 

Яким чином здійснюється контроль над діяльністю Компанії з управління активами?

Компанія з управління активами підзвітна Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України. КУА зобов’язана подавати до Комісії місячні, квартальні й щорічні звіти щодо свого фінансово стану та стосовно інвестиційних фондів, якими вона управляє.

З метою перевірки й підтвердження правильності річної фінансової звітності  КУА зобов'язана щорічно залучати незалежного аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам діяльності з управління активами ІСІ.

Контроль зі сторони інвесторів за КУА здійснюється через Наглядову Раду інвестиційного фонду, яка являє собою контролюючий виборний орган, сформований з числа учасників ІСІ.

Постійний контроль за поточною діяльністю КУА стосовно порядку розрахунку вартості активів ІСІ,  розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів,  напрямів використання прибутків від здійснення діяльності з управління активами ІСІ, здійснює незалежний Зберігач. Зберігач зобов'язаний інформувати Комісію та Наглядову раду фонду про будь-які  дії  КУА, що не відповідають Проспекту емісії  інвестиційних сертифікатів або порушують регламент  ІСІ або чинне законодавство України.

 

Що відбувається з активами інвестиційного фонду, якщо Компанія з управління активами буде визнана банкрутом?

Майно та кошти інвестиційного фонду не є майном КУА та не включаються до ліквідаційного балансу останньої з метою погашення її боргів та/або зобов’язань. У випадку банкрутства та ліквідації керуючої компанії управління фондом за рішенням Комісії переходить до іншої КУА.

 

Які витрати відшкодовуються за рахунок активів інвестиційного Фонду? 

За рахунок коштів Фонду здійснюється оплата:

- винагороди Компанії з управління активами, а також послуг:
- зберігача активів фонду;
- депозитарію;
- незалежного оцінювача нерухомого майна фонду (за необхідності);
- аудитора (аудиторської фірми);
- банку з розрахунково-касового обслуговування;
- нотаріуса (за необхідності). 

При цьому, зазначені витрати не можуть перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів фонду на протязі фінансового року.