Новини

Проведена аудиторська перевірка Компанії за 2020 рік

Аудиторами ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» з 11.01.2021 до 02.02.2021 року проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31.12.2020 р. у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звiту про власний капiтал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Приміток до фінансової звітності. Концептуальною основою складання річної фінансової звітності Компанії є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Під час перевірки викривлення чи помилки фінансової звітності Компанії не встановлені. Система бухгалтерського обліку, що використовується в Компанії, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.  Фінансова звітність Компанії відображає дійсний фінансовий стан Компанії, складена відповідно з нормативними вимогами організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Аудиторська думка щодо фінансової звітності умовно-позитивна (із застереженням).